Üye İşyeri Aydınlatma Metni

BUDATAMAM ELEKTRONİK İLETİŞİM TANITIM PAZARLAMA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÜYE İŞ YERİ AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni Budatamam Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Budatamam”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu (“KVKK”) gereğince, Budatamam uygulamasına üye olan ve/veya üye olmak isteyen üye işyerini bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR
İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Veri Sahibi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KVKK
7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu
Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Uygulama
Budatamam tarafından oluşturulan, ürün ve detaylarının görüntülenebileceği, ürünlerin siparişinin verebileceği, siparişe ilişkin değerlendirme/yorum yapabilecek mobil ara yüzü ifade eder.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Üye İşyeri Sözleşmesinin sorunsuz sürdürülmesi ve Uygulama üzerinden alınan siparişlerin sorunsuz olarak işletmenize aktarılması için Üye İş Yeri Yetkili Kişisi’ne ait olan ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, email adresi, gsm ve/veya sabit hat, iş ve/veya ev adresi, Vergi Kimlik Numarası (gerçek kişi tacirler için) verileri Üye İşyeri Sözleşmesi’nin kurulması sırasında Budatamam ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE AMAÇLARI
Kişisel verileriniz KVKK madde 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin, Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Kişisel Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Budatamam, İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinizi;

 • İşletme başvurusunda bulunanların Budatamam tarafından sunulan hizmetler için uygunluğunun incelenmesi,
 • İşletme başvuruları ve değerlendirmeleri için sizinle iletişime geçilmesi,
 • Sözleşmenin ifası ve süreçlerinin takibi,
 • Budatamam operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Fatura kesim süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kullanıcı şikâyetlerinin çözümlenmesi ve takibi,
 • Uygulamanın doğru çalışması için denetim yapılması ve kötü niyetli işlemlerin takibi,
 • İşletme Yönetim Paneli üzerindeki bilgi akışının sağlanması ve sipariş süreçlerinin takibi
 • İşletmenize yönelik yeni ürün ve/veya hizmet grupları önerilmesi,
 • Budatamam içinde yahut 3. kişiler aracılığı ile sağlanan iş birliği çalışmalarının sürdürülmesi ve takibi,
 • Kullanıcılardan, 3. kişilerden, Budatamam’dan yahut sizin tarafınızdan gelebilecek olan hukuki taleplerin incelenmesi ve takibi,
 • Budatamam’ın faaliyetlerinin prosedürler ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Üye İşyeri Sözleşmesi’nin ifası kapsamında kullanıcıları korumaya yönelik ortaya çıkabilecek olan diğer işleme amaçları,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel Verileriniz, Budatamam tarafından her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, internet sitesi, uygulama gibi muhtelif yollardan KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ
Kişisel verilerinizi korumak için Budatamam, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verilerininiz aşağıdaki amaçlar için gerekli olması durumunda yukarıda detayları verilen kapsamda sürecin yürütülebilmesi için; kullanıcılar, iş ortakları, hizmet ifasında bulunan kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar, Budatamam kurum içi bölümleri ve ayrıca yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan sunuculara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 7.1 Kişisel veri sahipleri, Budatamam ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, Budatamam’a kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin Budatamam tarafından bu bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.
 • 7.2 KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;
  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 • 7.3 Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Budatamam’ın Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı Teknopark 4A Apt. No: 1/4A/101 34906 Pendik / İstanbul adresine ulaştırabilir yahut da kisiselveriler@budatamam.com adresine iletebilirsiniz.
Budatamam, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;
 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Budatamam’a iletmeniz durumunda Budatamam, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.